POČETNA POČETNA
   KHL-Sistem
Preduzeće za projektovanje usluge i konsalting
© KHL-DESING
VETROGENERATORI O nama WEB-Dizajn Reference Kontakt Prijatelji Proizvodi

Energija, a posebno

električna, u
savremeno doba postaje

sve traženija,
cenjenija i skuplja roba.

Obzirom da
se konvencionalni izvori energije

troše
velikom brzinom, čovečanstvo je

prisiljeno
da se sve više okreće ka alternativnim,
obnovljivim izvorima energije, među kojima
energija vetra zauzima sve značajnije mesto.
Bez obzira na sve nedostatke koje ovaj izvor
energije prirodno nosi sa sobom, proizvodnja
električne energije "iz vetra" beleži u svetu stalni
godišnji rast.
Na osnovu saznanja do kojih smo došli, zaključak je da na teritoriji naše zemlje nema uslova za izgradnju velikih sistema pokretanih vetrom, pa smo se odlučili za razradu jedne mikro-elektrane, čije bi korišćenje u okvirima jednog domaćinstva ili malog pogona imalo svoje puno ekonomsko opravdanje.
Jedan ovakav sistem se sastoji od generatora, turbine, kućišta, noseće konstrukcije, repnog stabilizatora, regulatora punjenja i akumulatorske baterije.

Generator je trofazni, sinhroni, reluktantnog tipa. Nema namotaja na rotoru mašine, pa nema ni problema koje oni nose sa sobom. Šest polova statora smešteni su u kućište mašine i svaki pol ima svoj pobudni namotaj, koji u svom sastavu ima i jedan šent povezan na red sa njim. Ovi konstruktivni detalji omogućavaju optimalno prilagođavanje sklopa generatora i turbine.
Trofazna naizmenična struja se pomoću dioda, koje su u sklopu mašine, pretvara u jednosmernu. Struja potrebna za pobudu generatora se obezbeđuje posredstvom tri posebne diode.
U zadnjem delu sklopa generatora nalazi se priključna klema za spoljne veze i glavni energetski kabl. Generator je preveziv, tako da radi na 12 V ili na 24 V.
Generator je smešten u aluminijumsko kućište.
Na kućištu mašine smešteni su svi potrebni elementi za pričvršćenje repnog stabilizatora, vešanje na noseću konstrukciju, povezivanje turbine, uvodnici za prolaz kabla kao i posebna mehanička zaštita od oluje. Ova zaštita stavlja turbinu van funkcije kada je brzina vetra prevelika, a automatski se vraća u radni položaj kad vetar oslabi.

Rep, stabilizator pravca, uvek drži turbinu na pravcu vetra, a pri prejakom vetru je stavlja van funkcije. Izrađen je od čelika.
Akumulatorska baterija mora biti zaštićena od preteranog punjenja, koje je može trajno oštetiti. Uloga regulatora punjenja je da kad napon dostigne neku zadatu vrednost, uključi potrošač paralelno sa akumulatorom. Potrošač može biti grejač, tako da se sav višak energije koristi za grejanje. Baterija ima ulogu da proizvedenu energiju sačuva i omogući njeno korišćenje i kada nema vetra.

TEHNIČKI PODACI

Maksimalne snage su 750 W i 1,5 kW

PLANIRANJE I POSTAVLJANJE GENERATORA

Kada se planira postavljanje vetro-generatora, potrebno je voditi računa o nekoliko faktora koji imaju značajan uticaj na kvalitetan rad.

Postavljanje

Da bi se postigla visoka iskorišćenost vetro-generatora, treba ga postaviti na otvorenom, vetrovitom mestu. Pogodna mesta su ravni tereni, planine i mesta pored vode. Treba voditi računa da iza same turbine nema visokih objekata koji bi doveli do stvaranja turbulencija i lošeg rada turbine. Činjenica da brzina vetra raste sa visinom iznad zemlje znači da će se veća proizvodnja energije ostvariti sa stubom veće visine. U slučaju da se vetro-generator postavlja na šumovitom terenu, potrebno je da bude iznad vrhova drveća.

Godišnja proizvodnja energije
-Podaci za generator 750w radjeni su na bazi pretpostavke da vetra ima 2 sata dnevno.


 Koriste se invertorski sistemi.

Hibridni sistemi

Vetro-generatori se mogu kombinovati sa drugim izvorima energije (solarni kolektori, dizel agregati i sl.), pa se na taj način
mogu izgraditi stabilniji sistemi napajanja.

-Cena modela 750 W iznosi 2500 evra.
-Cena modela od 1,5 kW je 3000 evra.
U cenu uračunai:generator,stub,
akumulatorska baterija, regulator
punjenja i ugradnja.
-Rok isporuke je 30 dana.

-Garancija je godinu dana.
Servis i rezervni delovi obezbeđeni.
-Period odrzavanja:redovan servis
i pregled na 3 godine.

Poštovani prijatelji,
obzirom da u našoj zemlji u ovoj oblasti energetike ne postoje nikakva relevantna iskustva na polju projektovanja i izgradnje ovakvih sistema molimo vas da sami ne činite nikakve ishitrene poteze. Sa svojim dilemama, idejama i razmišljanjima obratite se nama da zajednički osmislimo i oformimo sistem u kome će biti eliminisana svaka moguća greška.

 

Naponski nivo 12 ili 24 V

Obzirom da vrednost struja koje generator proizvodi mogu biti veoma velike, to padovi napona na spojevima i na kablu mogu značajno umanjiti rezultate. Činjenica da su struje upola manje pri naponu 24 V navodi na zaključak da su i gubici manji, pa ovaj naponski nivo ima prednost. Iz istog razloga i udaljenost generatora od akumulatora treba da bude najkraća moguća. Potrošače takođe treba locirati što je moguće bliže, a vodovi moraju biti pravilno dimenzionisani. Ukoliko neke primene zahtevaju 12 V mogu se koristiti odgovarajući adapteri. U slučajevima kada potrošači zahtevaju naponski nivo 220 kV 50 Hz, koriste se invertorski sistemi.

Hibridni sistemi

Vetro-generatori se mogu kombinovati sa drugim izvorima energije (solarni kolektori, dizel agregati i sl.), pa se na taj način
mogu izgraditi stabilniji sistemi napajanja.

-Cena modela 750 W iznosi 2500 evra.
-Cena modela od 1,5 kW je 3000 evra.
U cenu uračunai:generator,stub,
akumulatorska baterija, regulator
punjenja i ugradnja.
-Rok isporuke je 30 dana.

-Garancija je godinu dana.
Servis i rezervni delovi obezbeđeni.
-Period odrzavanja:redovan servis
i pregled na 3 godine.

 

Poštovani prijatelji,
obzirom da u našoj zemlji u ovoj oblasti energetike ne postoje nikakva relevantna iskustva na polju projektovanja i izgradnje ovakvih sistema molimo vas da sami ne činite nikakve ishitrene poteze. Sa svojim dilemama, idejama i razmišljanjima obratite se nama da zajednički osmislimo i oformimo sistem u kome će biti eliminisana svaka moguća greška.